ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกรอบรูปวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800

สำเนาถูกต้อง

           สิบเอกหญิง รัตนา  มงคลเดชาขัย

                            (รัตนา  มงคลเดชาขัย)

                                 เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 7 พ.ค.. 2562

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว หัวหน้าแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33