ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

S 35701100

สำเนาถูกต้อง

           สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

                            (ทิวาพร  อินลวง)

                                 เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 26 เมษายน 2562

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว หัวหน้าแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33