รายนามผู้บังคับบัญชา

 

lissname2

S 84189189

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 รองผู้บัญชาการ
พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้บัญชาการ
พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน 

 53628

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่๓๓
พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร

 53629   พนเอกโภคา

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พ.อ.กฤษณพงค์ พรหมการัตน์

  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
พ.อ.โภคา จอกลอย
 53635    53641

หัวหน้ากองกำลังพล
พ.อ.ประณต ศิริพันธ์

 

รองหัวหน้ากองกำลังพล
พ.ท.นพอนันต์ ปาลิวนิช

 53633    53643
หัวหน้ากองข่าว
พ.อ.สุรศักดิ์ สุขแสง
รองหัวหน้ากองข่าว
พ.ท.สุทัศน์ รัตนประชารมย์
    53642
หัวหน้ากองยุทธการ
พ.อ.เฉลิมพล ศรีทะ
รองหัวหน้ากองยุทธการ
พ.ท.พิษณุพงษ์ ใจพุทธ
   
 

หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
พ.อ.กฤติคุณ นิโลบล

 

รองหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
พ.ท.แดนดอย พิกุลทอง

 53648   53644

หัวหน้ากองกิจการพลเรือน
พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ

 

รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน
พ.ท.วารินทร์ คธาพันธ์