วันนักข่าวประจำปี ๒๕๖๒ ( ครบรอบ ๓๒ ปี )

เมื่อ ๔ มี.ค.๖๒ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ ร่วมงานวันนักข่าวประจำปี ๒๕๖๒ ( ครบรอบ ๓๒ ปี ) และรับโล่เกียรติคุณ  ด้าน "ดูแลความสงบเรียบร้อยยอดเยี่ยม” สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ ณ ภัตราคาร เจี่ยท้งเฮง อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

S 71786549

S 71786547

S 71786543