แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

แจงผลการสอบคดเลอกบคคลพลเรอนหญง_เพอสอบคดเลอกบรรจเปนพนกงานราชการ_ประจำปงบประมาณ_๒๕๖๓.jpg