ประชาสัมพันธ์

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๕๙
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๕๙
ความมุ่งหมายของงานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)
แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันซอง)
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคาร 2
สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง
ผนวก ก.บัญชีรายละเอียดการเสนอราคา งานโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน ห้องน้า - ห้องส้วม และสิ่งปลูกสร้าง ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
หนังสือมอบอำนำจ
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)
ใบเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่่งปลูกสร้าง งานกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร ประจำปี ๕๘