ผนวก ก.บัญชีรายละเอียดการเสนอราคา งานโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน ห้องน้า - ห้องส้วม และสิ่งปลูกสร้าง ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผนวก ก.บัญชีรายละเอียดการเสนอราคา งานโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน ห้องน้า - ห้องส้วม และสิ่งปลูกสร้าง
ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Click Download