ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคาร 2

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click Download