รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ทบ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน ๔ ปี โดย     สามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน ๔ ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๘ ปี) เพื่อบรรจุในตำแหน่งครูฝึก, ครูวิชา..., ผู้ช่วยครูฝึก, ผู้ช่วยครูวิชา...สังกัด ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.มทบ. ยกเว้น มทบ.๑๑ โดยบรรจุในตำแหน่ง ผบ.มว.ร้อย.มทบ., รอง ผบ.มว.ร้อย.มทบ. และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่ ทบ.กำหนด จำนวน ๒๔๓ อัตรา แบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร                จำนวน ๖๔ อัตรา และนายทหารประทวน ๑๗๙ อัตรา

capture 20191118 134026

13470ประกาศ2

13469ประกาศ1