รฝึกอบรมเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 63

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 33 จัดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 63 (รุ่นที่ 3) โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการจัดนักศึกษาเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรม ฝึกอบรมการบรรยายในเรื่องประวัติความเป็นมาของโครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) , สถานการณ์โรคโควิค – 19 และมาตรการป้องกัน , จิตอาสาพระราชทาน , การดำนาปลูกข้าวแบบวิถีไทย , การสร้างฝายชะลอน้ำในห้วยตึงเฒ่า และการทำกิจกรรมตู้ปันสุขบริเวณหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า ณ สง.ทท.อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม.