กิจกรรม อยู่บ้านดีมีสุขพอเพียง

ชป.กร. มทบ.33/ขุนภักดี 33 ร่วม ทต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม อยู่บ้านดีมีสุขพอเพียง
1 การสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา
2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 อุดมการณ์ความรักชาติ
4 ความมีระเบียบวินัยในสังคม
5 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
6 วีรกรรม บรรพบุรุษปกป้องชาติบ้านเมือง
7 บ้านประเทศไทย
8 ความภูมิใจในความเป็นไทย
9 สดุดีสถาบันมหากษัตริย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
10 เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร 10
11 ทุนคนไทย

วิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจ

1 ความรักความสามัคคีของคนไทย
2 คุณธรรมและจริยธรรม
3 ค่านิยมหลักของคนไทย
4 ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
5 กองทัพคือประชาชน
6 สร้างชาติด้วยวินัย
7 ทหารมีไว้ทำไม
8 การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
9 ความซื่อสัตย์สุจริต
10 ความเสียสละ
11 ประวัติศาสตร์ความเสียสละของบรรพบุรุษไทย