ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๒ เครื่อง ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๒ เครื่อง ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๒ เครื่อง ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
เครื่องถ่ายเอกสาร (๔๔.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์  ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์  ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว  พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33