ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้าขนาดใหญ่ ของ กองพันพัฒนาที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้าขนาดใหญ่ ของ กองพันพัฒนาที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถตัดหญ้าขนาดใหญ่ ของ กองพันพัฒนาที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
รถตัดหญ้าขนาดใหญื (๒๗.๑๑.๒๐.๑๔) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่บริการ แทรกเตอร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์  ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์  ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว  พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33