ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ – ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่จะเข้ารับราชการในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ และในวันที่ ๓ พ.ย.๖๓ จำนวน ๑๙ คัน ให้กับ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ – ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่จะเข้ารับราชการในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ และในวันที่ ๓ พ.ย.๖๓ จำนวน ๑๙ คัน ให้กับ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ – ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่จะเข้ารับราชการในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ และในวันที่ ๓ พ.ย.๖๓ จำนวน ๑๙ คัน ให้กับ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา(๗๘.๑๑.๑๘.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฟว์ สตาร์ ทราเวล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์   ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์   ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว หัวหน้าแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33