ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ และอาคารกองอำนวยการถวายความปลอดภัยร่วมภูพิงค์ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 33 โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง งานภูพิงค์

 

 

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33