ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ และอาคารกองอำนวยการถวายความปลอดภัยร่วมภูพิงค์ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ และอาคารกองอำนวยการถวายความปลอดภัยร่วมภูพิงค์ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ และอาคารกองอำนวยการถวายความปลอดภัยร่วมภูพิงค์ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บ้าน ม่วนใจ๋ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สืบสกุล บัวระวงศ์
(พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33