ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ของ กรม.ทพ.๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ของ กรม.ทพ.๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ของ กรม.ทพ.๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(๗๒.๑๐.๑๕.๑๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ชัย 1991 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33