ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน ๓ คัน ของ มทบ.๓๓,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๓ และ พัน.พัฒนา.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน ๓ คัน ของ มทบ.๓๓,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๓ และ พัน.พัฒนา.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน ๓ คัน ของ มทบ.๓๓,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๓ และ พัน.พัฒนา.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(๗๘.๑๘.๐๑.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่พรสวรรค์ เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๐๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33