ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ ซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ตลับหมึก(๔๔.๑๐.๓๑.๐๕ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวสันต์ ปริ้นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิงรัตนา  มงคลเดชาชัย

(รัตนา  มงคลเดชาชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33