ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ กองทัพบก

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการก่อสร้างรั้งแสดงแนวเขต และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ของ กองทัพบก โดยวิธีคัดเลือก ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
               เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จึงทำการปรับเป็นแผนงานในปีงบประมาณ 2564
               กองทัพบก ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33