ราคากลาง,บก.01 + TOR งานจ้างก่อสร้างงานโครงการซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างของ มณฑลทหารบกที่ 33, กรมทหารราบที่ 7, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

BOQ

บก.01

TORสรุปสาระสำคัญ

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 5 มกราคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33