จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33