ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิงรัตนา  มงคลเดชาชัย

(รัตนา  มงคลเดชาชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซด์ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

โดย พันโทร สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33