ประกาศราคากลาง+TOR งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.พัฒนา.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 BOQ- งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.พัฒนา.3

TOR สาระสำคัญ  งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.พัฒนา.3 

บก.01-  งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.พัฒนา.3  

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 14 มกราคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33