ประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย โดยการดำเนินงานในปี 2564

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ผู้อำนวยการศูนย์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย โดยการดำเนินงานในปี 2564  มุ่งไปที่การส่งเสริมให้ หน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้ง ท้องที่ ท้องถิ่น ได้มี มาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด ของยาเสพติด เพื่อเป็นรากฐาน ต่อไปในอนาคต หลังจาก ที่ครบ กำหนดของการดำเนินงานตามแผนแม่บท ของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยให้มุ่งเน้น การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป