ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองฯ ปี๒๕๖๔ ของ ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33  ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองฯ ปี๒๕๖๔ ของ ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองฯ ปี ๒๕๖๔ ของ ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน สมายออฟฟิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
 

 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33