ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ รุ่นปี 63 ผลัดที่ 2


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๓ ผลัดที่ ๒ หน่วย ฝสส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33  ได้มีโครงการ จ้างถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๓ ผลัดที่ ๒ หน่วย ฝสส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ รุ่นปี๖๓ ผลัดที่ ๒ หน่วย ฝสส.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านภัสสรพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 12 มกราคม 2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33