ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กสษ.๓ กส.ทบ. และ พัน.พัฒนา.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กสษ.๓ กส.ทบ. และ พัน.พัฒนา.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–

               ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กสษ.๓ กส.ทบ. และ พัน.พัฒนา.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสำเร็จรูป(๗๒.๑๒.๑๐.๐๖ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก. พีเคสยามเอ็นจิเนียริ่ง (ให้บริการ)

 โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 29 มกราคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33