ประกาศราคากลาง+TOR งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง BOQ  ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก

TOR สาระสำคัญ ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก 

บก.01 ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก 

 

 

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 29 มกราคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33