ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร สำหรับพลทหารปี ๑ ผลัด พ.ย. ๖๓ และพลทหารปี ๒ ผลัด พ.ย. ๖๒ จำนวน ๓ รายการ ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร สำหรับพลทหารปี ๑ ผลัด พ.ย. ๖๓ และพลทหารปี ๒ ผลัด พ.ย. ๖๒ จำนวน ๓ รายการ ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร สำหรับพลทหารปี ๑ ผลัด พ.ย. ๖๓ และพลทหารปี ๒ ผลัด พ.ย. ๖๒ จำนวน ๓ รายการ ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ผ้าปักหรือเข็มปักครอสสติตช์(๕๓.๑๔.๑๖.๒๔ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33