ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพิธีสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำพิธีสงฆ์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ของหน่วย กกร.มทบ.๓๓
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จัดทำพิธีสงฆ์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ของหน่วย กกร.มทบ.๓๓  นั้น
จ้างเหมาจัดทำพิธีสงฆ์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หน่วย กกร.มทบ.๓๓ (๖๐.๑๐.๑๘.๐๙ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านภัสสรพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อโณทัย ชัยมงคลอโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓