ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน ๑,๘๗๑ ผืืน ให้กับ พลทหารของหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน ๑,๘๗๑ ผืืน ให้กับ พลทหารของหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน ๑,๘๗๑ ผืืน ให้กับ พลทหารของหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ผ้าถัก(๑๑.๑๖.๒๑.๒๕ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๐๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33