ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเสาหลักเขต กองทัพบก ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ หลัก และ ขนาดเล็ก ๖ หลัก ให้กับ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเสาหลักเขต กองทัพบก ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ หลัก และ ขนาดเล็ก ๖ หลัก ให้กับ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำเสาหลักเขต กองทัพบก ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ หลัก และ ขนาดเล็ก ๖ หลัก ให้กับ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
เสาซีเมนต์หรือเสาคอนกรีต(๓๐.๑๐.๒๙.๐๑ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านภัสสรพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๖๔.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33