ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารพิเศษมื้อกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารพิเศษมื้อกลางวัน หน่วย มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารพิเศษมื้อกลางวัน หน่วย มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารพิเศษมื้อกลางวัน หน่วย มทบ.๓๓(๙๐.๑๐.๑๖.๐๓ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้ามขัว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร อินลวง

(ทิวาพร อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 8 มกราคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33