ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีคัดเลือก
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
งานซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย(๗๒.๑๑.๑๐.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บ้าน ม่วนใจ๋ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่๑๖         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
(พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 
 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 16 มีนาคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33