ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงเพื่อจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงเพื่อจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของหน่วย กกร.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านภัสสรพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิงทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 5 มีนาคม 2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33