ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาทำอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของหน่วย กกร.มทบ.๓๓ (๙๐.๑๐.๑๖.๐๓ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ศรีสุวรรณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิงทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 5 มีนาคม 2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33