ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
เครื่องแบบทหาร(๕๓.๑๐.๒๗.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลัดดาวัลย์การปัก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๔๙.๕๐ บาท (สองหมื่นสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอกอโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิงรัตนา  มงคลเดชาชัย

(รัตนา  มงคลเดชาชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 15 มีนาคม 2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33