รับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33

 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 ประกอบพิธี รับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 ณ อาคารเอนกโกศล ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยประกอบพิธีลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่ , ตรวจเยี่ยมและมอบขนมแก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่