ราคากลาง+TOR งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมความปลอดภัยคลัง สป.๕ ระยะที่ ๒ ของ มทบ.๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR สรุปสาระสำคัญ คลัง สป.5 ระยะ2

ราคากลาง BOQ

บก.01 ราคากลาง

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 20 เมษายน 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33