ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
หม้อแปลงจำหน่ายกำลังไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๐.๐๑ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๘๘๘.๓๕ บาท (หกหมื่นแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอก(พิเศษ)สงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 21 เมษายน 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33