ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงเพื่อจัดกิจกรรมบรรยายสรุป ผลกระทบขาก Covid-๑๙ และ ปัญหาหมอกควัน PM๒.๕ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงเพื่อจัดกิจกรรมบรรยายสรุป ผลกระทบขาก Covid-๑๙ และ ปัญหาหมอกควัน PM๒.๕ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เพื่อจัดกิจกรรมบรรยายสรุปผลกระทบจากCovid -๑๙ และ ปัญหาหมอกควัน PM๒.๕ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้ามขัว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อโณทัย ชัยมงคล
(พันเอก(พิเศษ)อโณทัย ชัยมงคล)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร อินลวง

(ทิวาพร อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 29 มีนาคม 2564

โดย พันโทสุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33