ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร สำหรับพลทหารปี ๑ ผลัด ก.ค. ๖๔ และพลทหารปี ๒ ก.ค. ๖๔ จำนวน ๓ รายการ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร สำหรับพลทหารปี ๑ ผลัด ก.ค. ๖๔ และพลทหารปี ๒ ก.ค. ๖๔ จำนวน ๓ รายการ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร สำหรับพลทหารปี ๑ ผลัด ก.ค. ๖๔ และพลทหารปี ๒ ก.ค. ๖๔ จำนวน ๓ รายการ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ผ้าปักหรือเข็มปักครอสสติตช์(๕๓.๑๔.๑๖.๒๔ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอก(พิเศษ)สงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33