ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมความปลอดภัยคลัง สป.๕ ระยะที่ ๒ ของ มทบ.๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมความปลอดภัยคลัง สป.๕ ระยะที่ ๒ ของ มทบ.๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมความปลอดภัยคลัง สป.๕ ระยะที่ ๒ ของ มทบ.๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
งานก่อสร้างอาคารคลัง สป.๕(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บ้าน ม่วนใจ๋ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๔๙,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
(พลตรีจิราวัฒน์ จุฬากุล)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33