ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน ๑,๕๕๗ ผืน ให้กับพลทหารกองประจำการปี ๑ และพลทหารกองประจำการปี ๒ ของหน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน ๑,๕๕๗ ผืน ให้กับพลทหารกองประจำการปี ๑ และพลทหารกองประจำการปี ๒ ของหน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน ๑,๕๕๗ ผืน ให้กับพลทหารกองประจำการปี ๑ และพลทหารกองประจำการปี ๒ ของหน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ผ้าขาวม้า(๕๒.๑๒.๑๗.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๓๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33