ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV)(๔๖.๑๗.๑๖.๑๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อุ้มบุญ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33