ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสิ่้งอุปกรณ์ ประเภท เครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสิ่้งอุปกรณ์ ประเภท เครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิงรัตนา  มงคลเดชาชัย

(รัตนา  มงคลเดชาชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33