ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่  มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓(๘๒.๑๒.๑๕.๐๘ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน สมายออฟฟิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33