ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง หน่วย กกร.มทบ.33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเช่าเครื่องเสียง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายสรุป การลดความเสี่ยงจากโรคที่มากับฤดูฝน หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างจ้างเช่าเครื่องเสียง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายสรุป การลดความเสี่ยงจากโรคที่มากับฤดูฝน หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเช่าเครื่องเสียง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายสรุป การลดความเสี่ยงจากโรคที่มากับฤดูฝน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้ามขัว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 18 มิถุนายน  2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33