ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อจัดทำอาหารกล่องของโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ระกับชุมชนและอุดมศึกษา โดยย มทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อจัดทำอาหารกล่องของโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ระกับชุมชนและอุดมศึกษา โดยย มทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาทำอาหารกล่องโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ระดับชุมชนและอุดมศึกษา โดย มทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้ามขัว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๔

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33